Inheemse eenden

Achterin de dierentuin zijn 2 vijvers met inheemse watervogels. De grauwe gans (Anser anser), de voorouder van onze tamme gans, loopt de bezoekers vaak al op het pad tegemoet. Tot de halfganzen horen de bergeenden (Tadorna tadorna) . Zowel de mannetjes als de vrouwtjes zijn het hele jaar door opvallend gekleurd. Bij het nonnetje (Mergus albillus) bezit alleen het mannetje tijdens de paartijd een opvallend zwart-wit verenkleed.

Net zoals zijn verwanten is het een viseter, waarbij de zaagvormige, gekerfde snavelrand het vasthouden van zijn voedsel vergemakkelijkt. Zwemeenden, ook grondeleenden genoemd, zijn vanwege hun voedingswijze aangewezen op ondiep water. Hierbij horen de pijlstaarten (Anas acuta) en de slobeenden (Ana clypeatea). De duikeenden daarentegen zoeken plantendelen en ongewervelde dieren op de bodem.

Om het duiken makkelijker te maken ondervinden ze een geringe opwaartse druk en liggen daarom behoorlijk diep in het water. Hierbij horen de tafeleenden (Aythya ferina), de kuifeenden (Aythya fuligula),de krooneend (Netta rufina) en de kleine witoogeenden (Aythya nyroca) die de laatste eeuw niet meer in Duitsland gebroed heeft. De dierentuin van Nordhorn neemt met zijn fokprogramma deel aan een project voor herintroductie van deze dieren in Neder-Saksen.

Bent u geinteresserd een inheemse eend te adopteren? Kijk hier.

Aanvullende informatie vindt u hier:
Graugans   Brandgans   Zwergsäger   Tafelente   Reiherente   Kolbenente   Moorente   Spießente   Löffelente